Wpływ prawastatyny, swoistego inhibitora reduktazy HMG-CoA, na wątrobowy metabolizm cholesterolu cd

Ditiotreitol pominięto w teście dotyczącym ACAT. Homogenat odwirowano przy 20000 xg przez 15 minut w 4 ° C. Supernatant odwirowano przy 100000 xg przez 60 minut, a następnie ponownie przez kolejne 60 minut (z wyjątkiem testu dla ACAT). Zawartość mikrosomów w białku określono metodą Lowry ego i wsp. 20. Stężenia cholesterolu wolnego i całkowitego oznaczono metodą spektrometrii masowej z rozcieńczeniem izotopowym, jak opisano powyżej. Aktywność mikrosomalnego HMG-CoA reduktazy oznaczano przez pomiar konwersji [14C] HMG-CoA do mewalonianu. Aktywność 7a-hydroksylazy cholesterolowej oznaczono metodą opartą na spektrometrii masowej rozcieńczenia izotopowego.23. Test aktywności ACAT był przeprowadza się przez dodanie [14C] oleoilo-koenzymu A i pomiar ilości przekształconej w oleinian cholesteiny. [24] Współczynniki zmienności dla trzech testów enzymatycznych wynosiły odpowiednio 7 procent, 10 procent i 7 procent.
Wrażliwe na heparynę wiązanie LDL z homogenatami tkanki wątroby oznaczano za pomocą testu filtracyjnego, jak opisano w innym miejscu. 25, 26 homogenaty wątroby przechowywano w -20 ° C i analizowano w tym samym czasie, aby uniknąć różnic między testami. Wyniki, wyrażone w nanogramach [125I] wiązania LDL na miligram białka, odzwierciedlają wiązanie wrażliwe na heparynę (całkowite wiązanie bez wiązania po inkubacji z heparyną), gdy 240 .g homogenatu białka inkubowano z 50 .g białka [125I] LDL na mililitr (aktywność właściwa, 525 cpm na nanogram). Niespecyficzne (oporne na heparynę) wiązanie stanowiło około 55 procent całości. Współczynnik zmienności testu wynosił 9 procent.
Żółć pęcherzyka żółciowego ekstrahowano chloroformem: metanolem 2: (obj./obj.), A fazę chloroformową analizowano pod kątem cholesterolu 27 i fosfolipidów.28 Całkowite stężenie kwasu żółciowego oznaczono metodą enzymatyczną29 w innej podwielokrotności żółci. Względne stężenia cholesterolu, kwasów żółciowych i fosfolipidów wyrażono jako procent molowy całkowitego lipidów żółciowych. Wysycenie cholesterolu w żółci obliczono zgodnie z techniką Carey30. Skład kwasów żółciowych określono za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej.
Prawastatynę i jej metabolit SQ 31906 wyekstrahowano z surowicy i żółci i oczyszczono za pomocą jednorazowych kolumn C18 w fazie stałej. Ich stężenia określono metodą kapilarnej chromatografii gazowej ze spektrometrią masową. (Analizy te przeprowadzono w Squibb Institute Laboratories, Princeton, NJ)
Analiza statystyczna
Dane wyrażono jako średnie . SEM. Istotność statystyczną różnic oceniano za pomocą testu Manna-Whitneya lub testu par Wilcoxona. Korelacje testowano, obliczając współczynnik korelacji rangowej Spearmana.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Poziomy lipidów w osoczu w grupach badawczych (średnia . SEM). Leczenie prawastatyną spowodowało wyraźny spadek całkowitego cholesterolu w osoczu po tygodniu. W momencie operacji poziom cholesterolu w osoczu zmniejszył się o 26% (P <0,005) w grupie prawastatyny (tabela 2), a poziomy triglicerydów w osoczu o 15% (P <0,01) [patrz też: odczynnik millona, oesophagitis chronica, urokinaza ]