Wpływ objętości szpitala na przeżycie po resekcji na raka płuc

Wykazano związek między liczbą operacji wykonywanych na raka wykonanych w szpitalu (objętość szpitala) a wynikami tych operacji w przypadku przełyku i pankreatektomii, 1-3, a także w przypadku operacji związanych z rakiem piersi, rakiem okrężnicy i rakiem prostaty. 4-11 Istnieją jednak niekompletne dowody dotyczące tego związku w przypadku operacji na raka płuc. Ani Khuri i współpracownicy12, ani Begg i wsp.1 (którzy koncentrowali się wyłącznie na pneumektomii) odkryli znaczący trend w kierunku niższej 30-dniowej śmiertelności w szpitalach z dużą ilością operacji raka płuc. Romano i Mark stwierdzili jednak, że śmiertelność wewnątrzszpitalna była znacznie niższa po resekcji raka płuca w szpitalach o dużej objętości zabiegu.13 W badaniu dotyczącym zależności między objętością szpitala a wynikiem po operacji raka płuc zbadaliśmy wskaźniki przeżywalności i powikłań pooperacyjnych zarówno w szpitalach dydaktycznych, jak i neonatologicznych.14,15
Metody
Źródła danych
Nadzór, epidemiologia i program końcowy oraz Medicare
Pacjentów zidentyfikowano na podstawie rejestrów nowotworów Surveillance, Epidemiology i Ends Results (SEER), które powiązano z danymi dotyczącymi hospitalizacji w Medicare. Baza danych SEER zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich nowo zdiagnozowanych przypadków raka w pięciu obszarach metropolitalnych (San Francisco, Oakland i San Jose w Kalifornii, Detroit, Atlanta, Seattle i Los Angeles County) oraz pięciu stanach (Connecticut, Utah, New Meksyk, Iowa i Hawaje). 16 Baza danych Medicare zawiera informacje na temat diagnoz szpitala-rozładowania począwszy od 1984 r. Oraz informacje o datach śmierci uczestników, którzy zmarli.
Z bazy danych SEER ustaliliśmy następujące cechy pacjentów: płeć, rasę, wiek w chwili rozpoznania i stadium raka (wykluczono pacjentów z nieznanym stanem węzłowym). Przyznaliśmy pacjentom status socjoekonomiczny na podstawie mediany dochodu w kodzie pobytu rezydencjalnego (uzyskanego w 1990 r. W USA). Użyliśmy Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9 edycji, Klinicznej Modyfikacji (ICD-9-CM) 17 kodów rozładowania z przyjęcia, podczas którego przeprowadzono operację, aby określić zarówno zakres chronicznej choroby, mierzonej przez modyfikację Romano 18 wskaźnika współwystępowania Charlson19 i operację, która została wykonana: częściowa lobektomia (klinowe lub segmentowe usunięcie, ICD-9-CM kod 32.2 lub 32.3), lobektomia (ICD-9-CM kod 32.1 lub 32.4), lub pneumonektomia (ICD-9-CM kod 32,5 lub 32,6).
Ogólnopolska próbka szpitalna
Szpitale zostały zidentyfikowane w ogólnopolskiej próbie szpitalnej (NIS) .20 NIS składa się z losowej losowej próby 1012 szpitali w 22 stanach; dane z 5 takich stanów (Kalifornia, Connecticut, Iowa, Utah i Waszyngton) pokrywają się z danymi z regionów SEER i zawierają identyfikatory szpitala American Hospital Association (AHA), które umożliwiają połączenie między dwiema bazami danych. NIS zawiera pełne dane na temat zrzutów z każdego uczestniczącego szpitala i zgłasza stan dydaktyczny i rodzaj lokalizacji (miejskiej lub podmiejskiej) szpitala. Przydzielono każdemu szpitalowi charakterystykę i roczną liczbę procedur, które zostały udokumentowane w odniesieniu do zrzutów z 1997 r. W NIS
[podobne: odruch ze ścięgna achillesa, dermatofitoza, anemia megaloblastyczna ]
[przypisy: anemia megaloblastyczna, tropikalny owad podobny do komara, urokinaza ]