pracownia ct ad

Bakterie, dla których średnice stref wskazywały na opór pośredni, zostały sklasyfikowane jako wrażliwe. Do wykrycia opornych kolonii zastosowano dwie procedury. Zgodnie z pierwszym sposobem, płytki EMC MacKonkey lub Levine EMB, które zaszczepiono próbką kału i kolejno pasmowano w celu uzyskania wyizolowanych kolonii badano pod kątem kolonii o morfologicznym wyglądzie E. coli; 10 z tych kolonii wybrano losowo, oczyszczono i testowano na podatność.
W drugiej procedurze kolonie wybrano za pomocą krążków zawierających środki przeciwdrobnoustrojowe (badanie przesiewowe .10 000 bakterii). Metoda ta była podobna do metody zastosowanej we wcześniejszych badaniach odporności społecznej.6, 7, 11, 12 W Qin Pu i Bostonie, waciki zostały zdyspergowane przed wysianiem w ml sterylnej 0,9 procentowej soli fizjologicznej, w przybliżeniu w takiej samej objętości, w której wymazy zostały przetransportowane w Caracas. Próbki wymazy zastosowano do zaszczepienia płytek MacConkey lub Levine EMB. Dyski nakładano na płytki, a kolonie mieszczące się w strefach inhibicji oczyszczano i badano na podatność. Wymagano inokulum .107 bakterii na płytkę (średnica 8,8 cm), aby uzyskać wzrost konfluentnych kolonii po 18 do 24 godzinach inkubacji w 37 ° C. W badaniu nie uwzględniono próbek dających niesprzeczne kolonie (mniej niż 10 procent próbek z każdego regionu).
Inokulum nałożyło więcej niż 104 bakterii pomiędzy obwodem każdego krążka a strefą zahamowania podatności na bakterie, które przekroczyły 10 mm średnicy wokół wszystkich oprócz dysku gentamycyny. Ponad 103 bakterie wysiano w strefie inhibicji dla gentamycyny, która miała ponad 9 mm średnicy. Doświadczenia z rekonstrukcją z użyciem mieszanin wrażliwych i opornych szczepów potwierdziły czułość tej metody w wykrywaniu rzadkich szczepów (szczepów odpornych na gentamycynę, 10-4 do 10-3, szczepów odpornych na wszystkie inne środki przeciwdrobnoustrojowe, 10-5 do 10-4 [dane nie pokazane]).
W Bostonie zaszczepiono również 0,1 ml każdej próbki kału świeżym wacikiem na płytki zawierające środki przeciwdrobnoustrojowe (ampicylina, 10 .g na mililitr, chloramfenikol, 20 .g na mililitr, gentamycyna, 10 .g na mililitr, streptomycyna, 20 .g na mililitr; kanamycyna, 25 .g na mililitr, tetracyklina, 20 .g na mililitr i trimetoprim, 100 .g na mililitr). Płytki w ten sposób zaszczepione pokazano na podstawie badań rozcieńczeń, w których na ich powierzchni znajdowało się od 105 do 106 bakterii.
Bakterie zostały wyłączone z badania, jeśli nie zostały zidentyfikowane jako E. coli zgodnie z systemem profili analitycznych (API, Analytab Products, Plainview, NY), ponieważ włączenie innych kolonii z dodatnim wynikiem laktozy mogło spowodować wyższe szybkości przewozu dla odporności .13 Ogółem analizowano 9,9 izolatów E. coli na dziecko w Bostonie, 9,6 w Caracas i 9,9 w Qin Pu. Próbki zostały przeanalizowane przez tego samego badacza we wszystkich trzech miastach.
Dane szpitalne
Laboratoria mikrobiologii klinicznej w Brigham i Szpitalu Kobiet (Boston), Szpitalu Centro Medico (Caracas) i Szpitalu Hua Shan (Szanghaj, 20 km od Qin Pu) dostarczyły dane na temat badań wrażliwości na antybiotyki klinicznych izolatów E. coli
[patrz też: dermatofitoza, komórki gruczołowe, enzalutamid ]