Kliniczne spektrum rodzinnej migreny hemiplegicznej związanej z mutacjami w neuronalnym kanale wapniowym cd

Mutacje w CACNA1A związane z rodzinną hemiplegiczną migreną. Ryc. 1. Ryc. 1. Mutacje w CACNA1A wywołującej hemiplegiczną migrenę. Przedstawiono strukturę podjednostki tworzącej pory .1 kanałów wapniowych bramkowanych napięciem typu P / Q. Ta podjednostka, która znajduje się w membranie neuronalnej, zawiera cztery powtarzające się domeny. Każda domena zawiera sześć segmentów obejmujących błonę (od S1 do S6) i tak zwaną pętlę P pomiędzy S5 i S6. Cztery segmenty S4 tworzą czujnik napięcia kanału, cztery segmenty S5 i S6 tworzą wewnętrzną część porów, a cztery pętle P linii wewnętrznej wewnątrz tej pory. Wskazane są pozycje badanych tutaj dziewięciu mutacji missense. Mutacje powodujące czystą hemiplegiczną migrenę są pokazane na czerwono, a mutacje powodujące hemiplegiczną migrenę ze stałymi oznakami móżdżku są zaznaczone na zielono. Pozycje mutacji podano zgodnie z ludzką matrycową sekwencją RNA X99897.14 Rysunek 2. Rysunek 2. Rodowody. Przedstawiono rodowody dla 19 rodzin ze zidentyfikowaną mutacją w CACNA1A. Kwadraty oznaczają mężczyzn, kobiety w kręgach, osoby, które padły ofiarą śmierci, otwarte symbole zdrowych osób, stałe symbole osób dotkniętych hemiplegiczną migreną, wykluły symbole osób dotkniętych migreną bez aury lub z ahemią niehemiplegiczną, symbole z białą obwódką z ataksją móżdżku, gwiazdki osoby z oczopląsem, osoby cierpiące na tr z drżeniem oraz objawy podmiotowe z mutacjami w CACNA1A, objawy minusowe z normalnymi genotypami oraz znaki pytajne dla pacjentów, dla których nie była dostępna historia medyczna.
Analiza SSCP wykazała nieprawidłowe konformacje w 15 z 16 probantów z rodzin dotkniętych hemiplegiczną migreną i objawami móżdżku, u 4 z 12 probantów z rodzin dotkniętych czystą hemiplegiczną migreną oraz u 2 z 3 osobników z sporadyczną hemiplegiczną migreną i znakami móżdżku. Sekwencjonowanie tych konformerów ujawniło dziewięć różnych wariantów sekwencji CACNA1A. Wszystkie warianty były mutacjami missense, które segregowały z fenotypem choroby w rodzinach probantów (tj. Wszystkie nośniki były heterozygotyczne). Żadnego z wariantów sekwencji nie wykryto w 200 chromosomach od kontroli. Wszystkie warianty znajdowały się w ważnych domenach funkcjonalnych białka. Dlatego te dziewięć wariantów uznano za mutacje związane z hemiplegiczną migreną. Pięć mutacji było nowatorskich (R195K, K1336E, R1668W, W1684R i V1696I), a cztery zostały już opisane (R583Q, T666M, D715E i Y1385C) (Tabela oraz Figura i Figura 2). 1,9,20 T666M, najczęstsza mutacja występowała w rodzinach od do 9 iw Pacjentce 1, z których wszystkie cierpiały na hemiplegiczną migrenę ze znakami móżdżku. R583Q wykryto w trzech rodzinach dotkniętych hemiplegiczną migreną i znakami móżdżku (rodziny 11, 12 i 14). R1668W wykryto w probandzie dotkniętym hemiplegiczną migreną i znakami móżdżku (z rodziny 15), a także w małej rodzinie dotkniętej czystą hemiplegiczną migreną (Rodzina 21). Wszystkie inne mutacje znaleziono w jednej rodzinie. Y1385C zidentyfikowano w Pacjencie 2 i wykazano, że jest spontaniczną mutacją.20
Nie znaleziono wariantu sekwencji CACNA1A związanego z zaburzeniem u dziewięciu probantów lub u Pacjenta 3, najprawdopodobniej z powodu genetycznej niejednorodności hemiplegicznej migreny.
Spektrum kliniczne u 117 pacjentów z mutacjami w CACNA1A
Genotypowanie 169 krewnych 19 probandów ze zidentyfikowanymi mutacjami w CACNA1A wykryło 96 dodatkowych osobników z mutacjami (Figura 2)
[patrz też: limfoscyntygrafia kończyn dolnych, urokinaza, descendencja ]
[podobne: lepkość krwi, atonia żołądka, odruch ścięgna achillesa ]