Dwie kontrolowane próby leczenia antybiotyków u pacjentów z przetrwałymi objawami i chorobami z boreliozy ad 6

Wyniki przedstawiono dla ogólnego wyniku (panel A, wszyscy pacjenci, panel D, pacjenci seropozytywni, panel G, pacjenci seronegatywni); składnik fizyczny (panel B, wszyscy pacjenci, panel E, pacjenci seropozytywni, panel H, pacjenci seronegatywni); i komponent mentalny (panel C, wszyscy pacjenci, panel F, pacjenci seropozytywni, panel I, pacjenci seronegatywni). Wyniki pacjentów w grupie antybiotyków są porównywane z wynikami pacjentów w grupie placebo pod koniec leczenia dożylnego (dzień 30), pod koniec leczenia doustnego (dzień 90) i 3 miesięcy po zakończeniu leczenia (dzień 180). Testy statystyczne porównujące wyniki w grupie antybiotyków z grupami placebo nie wykazały żadnej statystycznie istotnej różnicy w żadnym z punktów czasowych. Odpowiedzi 115 pacjentów, którzy zostali włączeni do badań co najmniej 180 dni przed rejestracją, zostały zatrzymane w Tabeli 2 i na Rycinie 1. Analizy dotyczące leczenia z zastosowaniem interwencji w 30, 90 i 180 dniu nie wykazały znaczących różnic w pomiarach. jakości życia związanej ze zdrowiem między pacjentami w grupach antybiotykowych a grupami placebo w badaniu seropozytywnym, w badaniu seronegatywnym lub w obu badaniach łącznie.
W połączonych populacjach badawczych zmiany w wyniku zmodyfikowanego FIQ po 180 dniach również nie ujawniły istotnych różnic między grupami antybiotyków i grupami placebo. Zdefiniowaliśmy spadek o 25 procent w stosunku do wyniku podstawowego w zmodyfikowanej FIQ, co wskazuje na poprawę kliniczną i wzrost o 25 procent, co wskazuje na pogorszenie stanu klinicznego. Biorąc pod uwagę te definicje, 28 z 51 pacjentów w połączonych grupach antybiotyków (55 procent) miało poprawiony stan zdrowia mierzony przez FIQ po 180 dniach, w porównaniu z 22 z 53 pacjentów w połączonych grupach placebo (42 procent) (P = 0,17). Odwrotnie, 14 procent pacjentów w grupach antybiotyków (7 z 51) pogorszyło stan zdrowia mierzony przez FIQ po 180 dniach, w porównaniu z 19 procentami (10 z 53) w grupie placebo (P = 0,48). Oddzielne porównania wyników FIQ w grupie antybiotykowej i grupie placebo w badaniu seropozytywnym oraz w dwóch grupach terapeutycznych w badaniu seronegatywnym nie wykazały statystycznie istotnych różnic w zależności od leczenia.
Zdarzenia niepożądane
Co najmniej jedno zdarzenie niepożądane związane z badaniem wystąpiło u 16 z 64 pacjentów w połączonych grupach antybiotyków (25 procent) i 11 z 65 pacjentów w połączonych grupach placebo (17 procent). Większość działań niepożądanych była niewielka i rozwiązana bez interwencji lub następstw. Jednak obaj pacjenci, u których wystąpiło ciężkie niepożądane zdarzenie związane z badaniem, występowali zarówno w grupie antybiotyków. Podczas leczenia dożylnego występowała zagrażająca życiu zatorowość płucna, a druga miała gorączkę, anemię i krwawienie z przewodu pokarmowego. Chociaż ogólna częstość zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie w obu grupach leczenia, wysypka, biegunka i świąd pochwy występowały częściej wśród pacjentów w grupach antybiotykowych (9 z 64 pacjentów) niż wśród osób w grupach otrzymujących placebo (2 z 65 pacjentów). Nie było żadnych infekcji związanych z cewnikiem dożylnym i nie było zgonów.
Dyskusja
Głównym celem tych badań u pacjentów z objawami, które utrzymują się po zalecanym leczeniu antybiotykami z powodu choroby z Lyme, było scharakteryzowanie upośledzenia jakości życia związanej ze zdrowiem wśród tych pacjentów oraz określenie skuteczności długotrwałego leczenia antybiotykami.
[patrz też: badanie eksploracyjne, odruch ze ścięgna achillesa, komórki inicjalne ]
[podobne: enzalutamid, oesophagitis chronica, funkcja poznawcza ]