Długoterminowe skutki profilaktyki indometacyną u wyjątkowo małych ciężarnych ad

Liczby niemowląt, które zostały skriningowane i losowo przydzielone do grup indometacyny i placebo oraz numery, dla których dostępne były dane uzupełniające. Niemowlęta z masą urodzeniową w zakresie od 500 do 999 g były uważane za młode, gdy miały dwie godziny. Kryteria wykluczenia przedstawiono na rycinie 1. Historia, badanie fizykalne i liczba płytek krwi były jedynymi testami przesiewowymi zaleconymi w protokole. Rady ds. Badań naukowych i etyki wszystkich 32 uczestniczących ośrodków klinicznych zatwierdziły protokół, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od rodzica lub opiekuna każdego niemowlęcia. Wnioski o badanie i nowe leki zostały złożone w Health Canada oraz amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, ponieważ indometacyna nie została zatwierdzona do stosowania profilaktycznego u wcześniaków w żadnym z krajów. Zgłoszenia z wnioskami klinicznymi zostały złożone w Australii. Rekrutacja niemowląt rozpoczęła się w różnym czasie w różnych ośrodkach, od stycznia 1996 r. Do października 1997 r. Zapisy zostały zakończone w marcu 1998 r. Randomizacja
Generowany komputerowo schemat losowania został użyty do przypisania niemowlętom (w losowych blokach dwóch lub czterech) grupom leczenia w stosunku 1: 1. Randomizacja była stratyfikowana według masy urodzeniowej (500 do 749 g wobec 750 do 999 g) i według ośrodka badawczego. Każdy farmaceuta prowadzący badania otrzymał spoiwo zawierające sekwencję zadań grupy terapeutycznej dla każdej warstwy masy urodzeniowej od statysta w ośrodku koordynującym, który nie był poza tym zaangażowany w badanie. W każdym ośrodku badawczym dostęp do segregatora był ograniczony do wybranych pracowników apteki.
Interwencja
Niemowlęta otrzymywały albo indometacynę, 0,1 mg na kilogram masy ciała (Indocid PDA, Merck Frosst, Kirkland, Que., Kanada i Merck, West Point, PA), albo równoważną objętość normalnego roztworu soli fizjologicznej. Trzy dawki podawano w 24-godzinnych odstępach. Każdą dawkę podawano dożylnie w ciągu 20 minut. Ponieważ nawet niewielka objętość odtworzonej indometacyny ma lekko żółty odcień, wszystkie strzykawki zostały częściowo zamaskowane żółtą taśmą.
Główny wynik
Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć przed skorygowanym 18-miesięcznym okresem lub dokumentacja dotycząca osób, które przeżyły jedno lub więcej z następujących: porażenie mózgowe, opóźnienie poznawcze, utrata słuchu wymagająca amplifikacji i obustronna ślepota. Porażenie mózgowe zostało zdiagnozowane, jeśli dziecko miało niepraktyczne upośledzenie ruchowe, charakteryzujące się nieprawidłowym napięciem mięśniowym i zmniejszonym zasięgiem lub kontrolą ruchów. Opóźnienie poznawcze zdefiniowano jako wynik Mentalnego Rozwoju mniejszy niż 70 (2 SD poniżej średniej 100) na skali Bayleya rozwoju niemowląt II.5 Wynik między 85 a 114 jest klasyfikowany jako prawidłowy, a wyniki niższe niż 70 sugerują że rozwój poznawczy jest znacznie opóźniony.5 Zakładano, że wynik jest mniejszy niż 70, jeśli nie można było zbadać dziecka z powodu poważnego opóźnienia rozwojowego. Audiometrię przeprowadzono w celu stwierdzenia obecności lub nieobecności ubytku słuchu. Główny komitet orzekający, który nie był świadomy zadań grupowych, dokonał przeglądu wyników testów audiologicznych dla wszystkich niemowląt z potencjalną głuchotą, których słuch nie został wzmocniony
[patrz też: enzalutamid, odruch ze ścięgna achillesa, zwapnienie zastawki aortalnej ]
[przypisy: włoski wydzielnicze, komórki przepustowe, odczynnik millona ]